Optotec-laatu

Optotec-laatu on nimityksemme sille laatutasolle, jota tavoittelemme kaikessa toiminnassamme läpi koko organisaation. Meille Optotec-laatu tarkoittaa tasaisen korkeaa laatua, joka täyttää asiakkaan odotukset ja josta myös itse voimme olla ylpeitä. Optotec-laatu rakentuu asiakaslähtöisestä toimintakulttuurista, yrityksen sisäiseen toimintaympäristöön liittyviin tekijöihin panostamisesta sekä vakiintuneisiin prosesseihin perustuvasta toiminnasta. Myös toimintatapojen jatkuva kehittäminen on olennainen osa Optotec-laadun saavuttamista, ylläpitämistä ja kehittämistä. 

Asiakaslähtöinen toimintakulttuuri

Yrityksessämme vallitsee asiakaslähtöinen toimintakulttuuri, joka näkyy käytännön toiminnassa mm. seuraavilla tavoilla:

 • Kartoitamme asiakkaan tarpeet ja toiveet huolella jo tarjouksentekovaiheessa, jotta sekä meille että asiakkaalle on selvää, mitä projektissa tehdään ja mistä asiakas meille tarkalleen ottaen maksaa.
 • Suunnitteluprojekteissa noudatetaan vakiintuneita prosesseja, joihin on määritetty mm. projektienaikaisen viestinnän käytännöt sekä projektin aikana tehtävä dokumentaatio. Esimerkiksi huolellisella vaatimusmäärittelyllä varmistetaan, että työn lopputulos on asiakkaan vaatimusten mukainen.  
 • Keräämme systemaattisesti asiakaspalautetta ja hyödynnämme sitä toimintamme kehittämisessä.

Yrityksen sisäinen toimintaympäristö

Korkealaatuisen toiminnan tärkein edellytys on se, että yrityksen työntekijät ovat motivoituneita toimimaan laatutavoitteiden edellyttämällä tavalla ja että heille tarjotaan hyvät lähtökohdat laadukkaan työn tekemiselle. Optotecillä nämä tarkoittavat käytännössä mm. seuraavia asioita: 

 • Tarjoamme työskentelyyn laadukkaat tilat ja työvälineet sekä kuuntelemme työntekijöidemme toiveita näiden kehittämisessä.
 • Motivoimme työntekijöitämme mm. tarjoamalla aktiivisesti mahdollisuuksia osaamisen ylläpitämiseen ja kehittämiseen, varmistamalla työssä viihtymisen niin työilmapiirin kuin työtehtävienkin puolesta sekä tarjoamalla työntekijöille vaikutusmahdollisuuksia ja monipuoliset työsuhde-etuudet.
 • Kaikki Optotecin työntekijät saavat perehdytyksen Optotec-laadun kriteereihin sekä niihin käytäntöihin ja toimintatapoihin, joilla Optotec-laatu pyritään saavuttamaan. Nämä asiat löytyvät myös Optotec-laatukäsikirjasta.
 • Optotecillä noudatetaan avointa viestintäkulttuuria. Tiedotamme kaikkia työntekijöitä koskevista asioista avoimesti ja yhtäaikaisesti. Tärkeistä asioista päätettäessä pyrimme aina kartoittamaan ja huomioimaan työntekijöiden mielipiteet.

Prosessimainen toimintatapa

Tasaisen laadun saavuttaminen edellyttää, että toiminta perustuu hyväksi havaittuihin ja vakioituihin toimintatapoihin ja prosesseihin. Optotecillä prosessimainen toimintatapa toteutuu käytännössä seuraavilla tavoilla:

 • Organisaation keskeiset prosessit on kuvattu kirjalliseen tai kuvalliseen muotoon.
 • Prosessien suunnittelussa ja kehittämisessä on kuunneltu niitä työntekijäryhmiä, joita prosessit koskevat, jotta prosesseista saadaan toimivia myös käytännössä eikä vain paperilla.
 • Prosessien noudattamista seurataan säännöllisesti. 

Suorituskyvyn mittaaminen ja jatkuva parantaminen

Jotta toiminnan laatua voidaan kehittää, sen tasoa täytyy mitata säännöllisesti. Optotecillä toiminnan laadun mittaamiseen on käytössä useita mittareita, joista tärkeimpiä ovat:

 • Asiakaspalaute – tämä on tärkein mittari paitsi asiakaslähtöisyyden toteutumisen seurantaan, myös koko organisaation toiminnan laadun mittaamiseen.
 • Työntekijöiden palaute – tämä kertoo erityisesti sen, miten olemme onnistuneet yrityksen sisäisen toimintaympäristön kehittämisessä sekä prosessien rakentamisessa.