Millainen on mekaniikkasuunnittelijan unelmaprojekti?

Otsikon kysymykseen on mahdotonta antaa tyhjentävää vastausta, sillä eri suunnittelijoilla voi olla hyvinkin erilaiset näkemykset siitä, millaiset asiat tekevät tietystä projektista unelmaprojektin. Syy tähän on yksinkertainen, sillä jokaisella suunnittelijalla on omat vahvuutensa ja mieltymyksensä. Voidaksemme antaa edes jonkinlaisen vastauksen ko. kysymykseen haastattelimme yhtä mekaniikkasuunnittelijoistamme, ja haastattelussa nousi esiin seuraavat viisi unelmaprojektin määrittelyn kannalta keskeistä tekijää:

  1. Projektin aihe
  2. Projektin kesto
  3. Projektitiimin koko
  4. Projektin speksit
  5. Projektin sisältö.

Tässä blogitekstissä pyrimme avaamaan, millä tavoin yllä listatut tekijät voivat vaikuttaa projektin mielekkyyteen ja millainen painoarvo niillä oli haastattelemamme suunnittelijan unelmaprojektin määrittelyssä.

Projektin aihe

Laajan asiakaskuntamme ansiosta meillä projektin aiheena voi olla lähes mitä vain perinteisistä koneistusosista aina monimutkaiseen ja innovatiiviseen kokonaisuuteen, joka sisältää paljon komponentteja ja yhdistää eri aihealueiden tekniikoita ja oheislaitteita täysin uudella tavalla. Osa suunnittelijoista työskentelee mieluummin sellaisen tuotteen suunnittelun parissa, jossa saa toimia omalla mukavuusalueellaan, osa taas haluaa haastaa itseään. Se, milloin suunnittelija on mukavuusalueellaan, riippuu tietysti täysin suunnittelijasta.

”Mielenkiintoisimpia ovat kaikki sellaiset projektit, joissa kehitetään jotain täysin uutta ja innovatiivista. Se haastaa, mutta myös palkitsee, kun lopputuloksena saadaan jotain sellaista, jota ei ole ennen nähty.”

Projektin kesto

Optotecillä projektien kesto vaihtelee muutamista päivistä useisiin kuukausiin ja jopa vuosiin. Pitkäkestoiset projektit ovat yleensä sellaisia, joissa kehitetään monimutkaista tuotetta suuren, useista erityyppisistä asiantuntijoista koostuvan tuotekehitystiimin voimin. Lyhyiden projektien aiheena voi olla esimerkiksi uuden tuoteversion kehittäminen vanhan tuotteen pohjalta. Osa suunnittelijoista haluaa työskennellä yhden projektin parissa mahdollisimman pitkään, kun taas osa tekisi mieluummin yhden pitkän projektin sijaan useita lyhyitä projekteja.

”Minulle mieluisimpia ovat pidemmät projektit, sillä niissä tuotteet ovat usein monimutkaisia kokonaisuuksia, joten työssä on myös sopivasti haastetta ja uuden oppimista.”

Projektitiimin koko

Meillä tehdään sekä pienempiä yhden suunnittelijan projekteja että laajempia useamman suunnittelijan projekteja. Pitkäkestoiset ja laajat projektit ovat usein sellaisia, joissa voi olla mukana useampi suunnittelija Optoteciltä ja lisäksi asiakkaan tuotekehitystiimin asiantuntijoita sekä mahdollisten yhteistyötahojen ja alihankkijoiden edustajia. Pienemmissä projekteissa sen sijaan tiimi on usein pieni, sillä asiakas voi olla vasta yrityksen perustanut yksinyrittäjä, eikä projektin tiimissä näin ollen ole välttämättä muita kuin suunnittelija ja asiakas. Työskentely pienessä tiimissä tai peräti parina on nopeaa ja tehokasta, mutta vaatii toisaalta molemmilta osapuolilta paljon panostusta ja monipuolista osaamista. Yksi suunnittelija tekee mieluummin kaiken itse, kun taas toiselle työskentely osana isompaa tiimiä on luontevin tapa työskennellä.

”Minulle mieluisinta on tehdä yhden hengen projekteja, sillä niissä pääsee olemaan mukana projektin kaikissa vaiheissa aloituspalaverista valmiin tuotteen syntymiseen. Olen myös työntekijänä itseohjautuvaa tyyppiä, joten yksintyöskentely on minulle senkin takia luontevampaa. Lisäksi yksin työskennellessä työn sovittaminen omaan elämänrytmiin on luonnollisesti helpompaa.”

Projektin speksit

Osassa projekteista saamme asiakkaalta jo tarjousvaiheessa hyvin tarkat speksit projektille ja siinä kehitettävälle tuotteelle, ja osassa taas asiakas nojaa enemmän meidän asiantuntemukseemme vaatimusten määrittelyssä. Pidempään tuotekehityksen parissa toimineet asiakkaat osaavat usein antaa projektin alussa paljon lähtötietoja ja rajauksia suunnittelutyölle, kun taas ensimmäistä tuotekehitysprojektiaan käynnistävät pellepelottomat tarvitsevat usein suunnittelijalta tukea esimerkiksi lähtötietojen määrittelyyn ja ideoita tuotteen tekniseen toteutukseen. Joku voi tykätä löyhemmin rajatusta projektista, jossa on tilaa innovaatioille ja uuden kehittämiselle, kun taas toinen pitää enemmän siitä, että asiakas antaa tarkat raamit ja ohjeet, joiden pohjalta työnteko on suoraviivaista.

”Pidän eniten löyhästi rajatuista projekteista, sillä asiakkaan kanssa ideointi ja uuden keksiminen on kiinnostavaa ja antoisaa molemmin puolin.”

Projektin sisältö

Yksi tärkeimmistä projektin mielekkyyteen vaikuttavista tekijöistä lienee se, millaisia tehtäviä projektiin sisältyy. Meillä mekaniikkasuunnittelijan työtehtävät voivat vaihdella paljonkin, sillä työn sisältöä on mahdollista yksilöidä jokaisen vahvuuksien ja mielenkiinnonkohteiden mukaan. Vaikka 3D-suunnittelu on usein suurimmassa roolissa, muita yleisiä työtehtäviä ovat esimerkiksi innovointi ja konseptointi, valmistuspiirustuksien tekeminen, lujuuslaskennat ja muu tekninen laskenta, prototyyppien valmistaminen ja testaaminen sekä teknisten dokumenttien kirjoittaminen.

”3D-suunnittelu on vahvinta osaamistani, joten sitä saisi unelmaprojektissa olla paljonkin. Projektiin voisi mielellään sisältyä myös sähkötekniikkaan liittyvää suunnittelua, sillä se on alana kiinnostava ja mielelläni oppisin siitä lisää. En myöskään panisi pahakseni, jos projektiin sisältyisi konkreettista käsillä tehtävää työtä, kuten proton kasaamista, koska käsillä tekeminen on itselleni mieluista puuhaa ja se on myös mukavaa vastapainoa tietokoneella työskentelylle. Unelmaprojekti voisi päättyä loppuraportin tai muun dokumentaation tekemiseen, sillä kirjoittaminen on ollut minulle aina helppoa ja tykkään selittää ja opettaa ihmisille, miten joku asia toimii ja kuinka jokin asia on tehty.”

Monialaisuus ja monipuolinen osaaminen on vahvuutemme

Mekaniikkasuunnittelijat osaavat tehdä monenlaisia asioita ja työ on myös jatkuvaa oppimista ja kehittymistä. Etenkin meillä Optotecillä mekaniikkasuunnittelijat ovat moniosaajia, jotka pääsevät tekemään suunnittelutyötä monipuolisesti erilaisten alojen ja aihealueiden parissa, sillä asiakkaitamme löytyy monilta eri aloilta.

”Pidän ehdottomasti isoimpana plussana työssäni sitä, että pääsen hyödyntämään ja kehittämään osaamistani laaja-alaisesti vaihtelevien projektien, tuotteiden ja työtehtävien kautta. Unelmaprojektiksi voisi oikeastaan määritellä keskenään aika erilaisiakin projekteja, sillä usein jokin tietty pienikin asia voi tehdä tietystä projektista unelmaprojektin. Minulle esimerkiksi uuden teknologian ja innovaatioiden parissa työskentely on parasta, riippumatta siitä, ovatko omat työtehtäväni projektissa dokumenttien kirjoittamista tai 3D-suunnittelua.”

Jaa Somessa

Facebook
Twitter
LinkedIn